HOME  |  CONTACT US  |  LOG-IN  |  MISSING PERSONS  |  FARMS
 

Baron Hafthor Jonssøn

Male 1275 - 1320  (45 years)


Personal Information    |    All    |    PDF

 • Name Baron Hafthor Jonssøn 
  Born 1275 
  Gender Male 
  Died 1320 
  Notes 
  • Havtore Jonsson til Sudreim. Sysselmann og riksråd. Født omkring 1275.Død 1320 på Sørum (Sudreim,
   Skedjuhof)), Sørum (AK).
   Av hr. Jon Ivarssons barn var formodentlig hr. Havtore den eldste. Hanble trolovet med kongedatteren Agnes
   Håkonsdatter i 1302. Hun var dengang neppe stort mer enn 10 år gammelslik at ekteskapet mellom dem derfor først
   kan være inngått flere år senere, sannsynligvis omkring 1307. Antageligvar det i forbindelse med
   bryllupsfestlighetene at hr. Havtore fikk ridderslaget, og sannsynligvissamtidig må han være blitt utnevnt til baron.
   Han nevnes vel i kildene aldri uttrykkelig som baron, men i et brev av29.06.1312 (DN IV 95) som han medutsteder,
   nevnes han foran hr. Snare Aslaksson, som gis baron-tittel i et brev av20.03.1308 (DN IX 79). Sistnevnte datum blir
   altså «terminus ante quem» også for hr. Havtores utnevnelse. Ved denkongelige forordning av 17.06.1308 ble det
   nemlig bl.a. bestemt at baron (lendmann)-titelen for framtiden ikkeskulle utdeles.
   Trolovelsen med jomfru Agnes hadde sikkert sin politiske mening som etledd i kongens forbund med
   lendmannsaristokratiet. Trolovelsen fant sted samtidig med at kongensektefødte datter Ingebjørg ble trolovet med den
   svenske hertug Erik, og samtidig med vedtaket om nye regler for denkongelige arvefølge og for formynderstyrelsen.
   Etter de nye regler ble det mulig at også en uektefødt kongsdatters sønnkunne arve tronen.
   Navnene Hafþórir og Hafþórr synes i begynnelsen av 1300-tallet å gå overi hverandre. Hr. Havtores navn gis som
   regel førstnevnte form, mens hans to sønner ofte bruker den kortere formi farsnavnet. Bortsett fra et tilfelle fra
   Härjedalen ved midten av 1200-tallet er hr. Havtore den første bærer avnavnet i Norge. Derimot forekommer det på
   Island allerede på 900-tallet og i de følgende århundrer, om enn megetsjeldent. Navnet ble imidlertid også brukt i
   Sverige, og det sannsynligste er vel at det er kommet inn iSudreims-ætten gjennom inngifte i en svensk ætt.
   Sammen med faren var han tilstede i Mariakirken i Oslo i august 1309 vedhustruens halvsøsters trolovelse.
   I medgift med hustruen fikk hr. Havtore av Kong Håkon 15 mindregårdparter på Romerike, men i brev av
   09.01.1312 (DN I 132) tilbakekalte kongen denne disposisjon og skjenket istedet hr. Havtore og fru Agnes 6
   markebol i Sorknes i Solør, antagelig hele denne gården. Selv ommedgiften således ikke var helt ubetydelig var det
   altså ikke akkurat «det halve kongerike» hr. Havtore fikk med hustruen.Det var kanskje også pågrunn av dette at
   kongen et par dager senere, i brev datert Bergen 13.01.1312, skjenket sinmåg «tuft ok gard varn j Sarpsborgh med
   lyckiuni ok fossenum allt vt i mitt arennar sua bræitt lyckian gjengrbræitt ofuan til» (DN III 97):
   «Hakon með guðs miskunn Noregs konongr son Magnus konongs sændir allummonnum þæim sæm þetta bref sea
   eða hoeyra q. g. ok sina. ver vilium at þer vitir. at firir hollrarþionostu saker. er ver hafum jamfnan roeynt af herra
   Hafþore Jons syni maghe vaarom þa hafum ver gefuet hanom ok hanslogleghom ærfingia æftir hann till æfuenlegrar
   [æig]nar tuft ok garð varn j Sarpsborgh með lyckiunni ok fossenom allt vti mitt arennar sua bræitt sem lyckian
   gengr bræitt ofuan till, skal hann þessa sama tuft ok foss vpp latabyggia ser til handa ok sinom ærfuingium, af þui
   firirbiodom ver huærium manne þessa vara [giof at] hindra eða talma firirhanom eða hans ærfingium, j nockorom
   lut. nema huæ[rr sem þat gerer] vili sæta vare sannre ræiði. Var þettabref gort j Biargvinn s[iau] nattom æftir
   þrettanda dagh jola a þrettanda are rikis vars, herra Biarne Auðunar sonjnsiglaðe en Thorgæir klærkr ritaðe.»
   Sammendrag:
   Kong Haakon Magnussön giver Hafthor Jonssön og Arvinger sin Gaard og Tomti Sarpsborg (Borregaard) med
   Lykken og (Sarp-) Fossen til midt i Aaen langs Lykkens Bredde.
   Kilde: Efter Orig. p. Perg. i norske Rigsarkiv. Ved senere Segl forbundetmedkgl. Stadfæst. af 1447, 1470, 1474 og
   1507.
   Fra «Regesta Norvegica», Bind III 1301-1319, nr. 757:
   «Gavebrev fra kong Håkon Magnusson til svigersønnen Havtore Jonsson: Forde tjenestene han har ytt kongen,
   får han og hans lovlige arvinger kongens tomt og gård i Sarpsborg medjordstykket og fossen.
   Bjarne Audunsson beseglet, Torgeir klerk skrev.»
   Av senere kongers stadfestelsesbrev og en riksrådsdom av 01.02.1474fremgår at gaven gjelder Borregård med
   tilhørende fossefall, en eiendom som forble i hr. Havtores etterslektseie til inn på 1600-tallet (DN III 903):
   «Wij Hans meth gudz nade hoghboren førstis konningh Cristierns son karadkung til Danmarck retter arffwinge til
   Noriges rige hærtogh i Sleszwigh greffue j Holsten Stormaren Oldenborg ocDelmenhorsth gøre alle witherligt anno
   domini mcdlxx quarto ath skicket wor for oss oc for wort elskeligt radhkyndermøsse affthen j communet i Oslo her
   Swen Galle poo then ene sidhe oc Hans Eder poo then andre sidhee poo sinhusfrwes weghne. kerde forne Hans
   Edher till her Swen Galle om en gardh som Borgergardh hether oc qwern ocqwernefoss meth som ther til ligger
   liggendes i Sarsborgh oc en annen qwernefoss som hether Steenbeck. thedeforne Hans Edher oss breff som lwder
   poo forne Borgergardh oc qwernefoss som thette wort breff er wederfestfwnne wij for retthe ath forne Hans Eder
   poo sin husfrwes weghne [Her er i Originalen udeglemt: skall beholdeeller noget lignende] Borgergardh oc
   qwernefoss til ewerdeligh eye henne oc hennes arffwinge en Steinbecksqwerne bruge oc beholde swo lenge som wor
   nadige herres kunges breff vtwiser en hwat som her (Swen) Galle haffuervpboret aff renthen aff forne qwerne sidhen
   the komme j qwersethningh thet skall han j geen giffue jnnen thette ocposke. ther meth wore the wenner oc
   welsothe om alt thet som them j mellom haffwer waret. Jn cuius reitestimonium secretum nostrum presentibus
   impensum.
   Datum die et loco quibus supradictis.»
   Sammendrag:
   Den udvalgte Konge Hans og Norges Rigsraad paadömme en Sag mellem Hr.Svein Galle og Hans Eder angaaende
   Borgegaard i Sarpsborg med Kvern og Fos samt Stenbek Fos, hvilket alttildömmes Hans Eder paa hans Hustrus
   Vegne i Henhold til de vedheftede ældre Kongebreve.
   Kilde: Efter Orig. p. Perg. i norske Rigsarkiv. Sigillat. forbundet medNo. 97,794, 886 og Kongebrev af 20 April
   1507 nedenfor.
   Hr. Havtore omtales som medutsteder av et par brev av 29.06.1312 (DN IV95) og 03.05.1314 (DN IV 107). Under
   sistnevnte er hans segl bevart.
   Tiden omkring 1300 var mer en tid for jurister enn for historikere. OmHåkon 5. på sitt siste var opptatt av
   historiske vyer, kan være tvilsomt. Sikkert er at han, eller iallfallhans omgivelser, var opptatt med ved rettslige tiltak
   å forebygge fremtidige farer. Den 20.04.1319, tre uker før kongen døde,utferdiget kansleren Ivar Olavsson,
   merkesmannen Pål Eiriksson, kongens svigersønn Havtore og fem andrefremtredende menn et dokument (DN I 156)
   i Tunsberg. De vitnet at de hadde lovet kong Håkon og svoret på dethellige kors «og mange andre helligdommer» at
   de skulle overholde kongens ordning angående kongearv og formynderstyre.Dessuten hadde de svoret at de skulle
   være forlikte og samrådige «og ikke dra inn noen utenlandske menn til åha borger, rå for sysler eller ha noen
   myndighet over Norges konges undersåtter, verken under rikets arvingsmindreårighet eller siden når han er
   fullmyndig». Dette er siste gang Hr. Havtore nevnes i live.
   Kongen døde 08.05.1319 og hans svigersønn hr. Havtore kort tid senere.Ifølge Gottskalks annaler døde hr. Havtore i
   1319, ifølge Flatø-annalene i 1320 (Isl Ann. VIII og IX). I et brevutstedt i Tønsberg mellom 08.05.1319 og
   08.05.1320 omtales hr. Havtore som død. At hr. Havtore ikke medbeseglerunionstraktaten med Sverige som ble
   utstedt i Oslo omkring 28.06.1319 (DN VIII 50) kan tyde på at han daallerede var død eller ihvertfall for syk til å
   avgi møte.
   Hr. Havtore var sysselmann på Romerike (DN I 213) og ihvertfall i 1319medlem av Riksrådet. Foruten Sudreim og
   tallrike andre gårder på Romerike og i Solør må han ha eid adskillig godsi Borgesyssel. Enda i 1400 hadde således
   Idd, Rokke og Eidsbergs kirker gamle tiendekrav på hr. Havtores arvinger(RB side 545 f, 565).
   Som sysselmann på Romerike, og han bygsle bort bort kongens jordegods. Etvitne attesterer i 1331 den praksis
   Havtore fulgte. Vitnet sier: «Jeg gjør kjent for dere at jeg var tilstededa Gisle på Odinshov lovet å sende ett
   skippund malt av hvert bruk på Odinshov til herr Havtore, og godthavremalt, og det skulle føres til Sudreim hvert år
   mens han (dsv. Havtore) hadde sysla, i stedet for den pliktveitsle somsysselmannen hvert år hadde rett til på
   Odenshov.» Den avløste pliktveitsla hadde vært holdt hvert år «mellom julog Kyndelsmesse (dvs. 2. februar) for
   sysselmannen og fem tjenere og fem mynder, gjennom et helt døgn med fullkost slik at sysselmannen ikke syntes å
   mangle noe».
   Det var som bortbygsler av kongens to bruk på Odingshov sysselmannen tokdenne pliktveitsla, og avløsningen. Om
   han hadde tatt den i egenskap av kongens ombudsmann i alminnelighet,ville dette ellers vært like ulovlig, etter
   Landsloven og senere forordninger. Ombudsmannens ulovlige tilleggsytelserblir i dette dokumentet betraktet som
   ordinære, noe det gjelder å vitnefeste. De må altså ha vært utbredt.
   Fra hans to sønner Jon og Sigurd nedstammer en tallrik etterslekt.
  Person ID I279  Casa
  Last Modified 10 Oct 2007 

  Family Agnes Haakonsdatter Prinsesse av Norge (uekte),   b. 1292,   d. 1319  (Age 27 years) 
  Children 
  +1. Baron og Ridder Jon Hafthorssøn,   b. 1312, Sudrheim, Skedjuhof, Sørum, Akershus, Norge Find all individuals with events at this location,   d. 1390  (Age 78 years)
  +2. Baron og Riksråd Sigurd Hafthorssøn,   b. 1315, Sudrheim, Skedjuhof, Sørum, Akershus, Norge Find all individuals with events at this location,   d. 1392, Borregård (Borgargerdi), Østfold, Norge Find all individuals with events at this location  (Age 77 years)
  Family ID F114  Group Sheet  |  Family Chart